آلودگی هوا از عوارض تا نحوه مراقبت

برای بسياری از ايرانيان که هوای تهران را تجربه کرده‌اند هوای شهری مانند کاليفرنيا حداقل در ظاهر پاک و سالم به نظر می ‌رسد. از سوی ديگر برخی از ساکنين این شهرها از بالابودن هزينه‌های مربوط به محيط زيست (مانند هزينۀ بهسازی بنزين)، که توسط دولت اخذ می‌شود، شکايت دارند و اين هزينه‌ها را غيرضروری می‌دانند. … ادامه خواندن آلودگی هوا از عوارض تا نحوه مراقبت