(949) 536-5799

The First Persian Medical Magazine by Healthcare Professionals In North America

Today Friday, 5 March , 2021

ردیاب واکسن کرونا

مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

بیماری های مقاربتی

بیماری های مقاربتی بیماری دستگاه تناسلی به دنبال روابط جنسی است. در زنان به علت حساس بودن دستگاه تناسلی خانم ها به عوامل عفونی، شایع تر است. تاثیر این عفونت ها از یک کسالت مختصر تا بیماری شدید و حتی مرگ متغیر است همچنین درمان شریک جنسی هم در مواردی ضرورت دارد.

بیماری های مقاربتی – قسمت دوم

بیماری های مقاربتی - (STDs (Sexually Transmitted Diseases بیماری های مقاربتی به عفونت یا بیماری هایی گفته می شود ...