مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

ویتامین K

مهم ترین نقش ویتامین K شرکت در انعقاد خون می باشد. با این عمل از خونریزی جلوگیری می کند.
ویتامین K شامل چندین نوع ترکیب شیمیائی می باشد؛
ویتامین K1 شکل طبیعی در گیاهان
ویتامین K2 بوسیله باکتری های روده ساخته می شود
ویتامین K3 به روش صناعی ساخته شده است و فعالیت آن از ویتامین K طبیعی بیشتر است.

غلبه بر موانع فردى و اجتماعى تغذيه با شير مادر

در ادامه مقالات در مورد اهمیت تغذیه نوزاد با شیر مادر، در این شماره به راه کارهای غلبه ...