(949) 536-5799

The First Persian Medical Magazine by Healthcare Professionals In North America

Today Saturday, 10 April , 2021

ردیاب واکسن کرونا

مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

گلوکز

گلوکز تک قندی است حاصل از هضم نهایی کربو هیدارت ها که پس از جذب در سلول ها برای تولید انرژی مصرف می شود و یا به شکل پلی مر گلیکوژن ذخیره می شود. همه سلول های بدن برای ورود گلوکز به انسولین احتیاج دارند. ولی کبد و مغز استثنا هستند، گلوکز بدون انسولین به سلول های کبد و مغز منتشر می شود.
تجزیه گلوکز طی فرایند گلیکولیز و چرخه کربس در سلول انجام می شود و از هر مول گلوکز ۶۸۶۰۰۰ کالری انرژی آزاد می شود.

کاهش قابل توجه میزان چربی کبد با استفاده از یک رژیم کوتاه مدت

یک تحقیق شگفت انگیز دانشگاهی نشان داده است که یک رژیم 9 روزه آزمایشی که نوعی شکر ( ...